Gatunki – ZSz 0/II

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: zaprawa szamotowa
Gatunek: ZSz 0/II
Parametry Jednostka ZSz 0/II
Ogniotrwałość zwykła, min sP 173
Zawartość Al2O3, min % 38
Uziarnienie mm 0-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.