Polityka jakości

Głównym celem działań Spółki jest zapewnienie najwyższego poziomu jakości produkowanych wyrobów, spełniających oczekiwania stałych i   przyszłych Klientów, stałe doskonalenie oraz rozwój i utrzymanie wiarygodności Spółki.

Oferujemy dla naszych klientów wyroby glinokrzemianowe formowane oraz nieformowane.

Założeniem naszym jest, aby nie wracał wyrób jako niezgodny z wymaganiami, lecz zadowolony ze współpracy Klient.

 

Założenia Polityki Jakości realizujemy poprzez:

 • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów,
 • systematyczne badanie satysfakcji Klientów,
 • stały nadzór nad doskonaleniem procesów oraz ich optymalizacją w celu zapewnienia efektywności Systemu Zarządzania Jakością,
 • rzetelne wywiązywanie się z zawartych umów,
 • podnoszenie świadomości załogi w aspekcie problematyki jakości,
 • doskonalenie mechanizmów zarządzania Spółką – prawidłowy i szybki przepływ informacji między poszczególnymi działami,
 • aktywne, szybkie oraz skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,
 • unowocześnienie parku maszynowego i wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych,
 • zwiększanie skuteczności działań marketingowych,
 • analizowanie kosztów i cen w celu ich optymalizacji i dostosowania do rynku,
 • promowanie marki.

 

Cele oraz zadania dotyczące jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli przedsiębiorstwa są ustanawiane, przeglądane i rozliczane podczas okresowych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością.

Polityka   jest  podstawą   wdrożonego     Systemu    Zarządzania   Jakością zgodnego z normą   ISO 9001:2015   oraz   wspiera    strategiczny   kierunek   rozwoju  organizacji.

Polityka naszej firmy jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.